Program wyrównywania różnic między regionami III – realizacja w 2022 r.

Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków na rok 2022 w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

W związku z powyższym zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie projektów w obszarach B, C, D oraz F programu, których realizatorem jest samorząd powiatowy.

Kompletne wnioski składać należy na zamieszczonym poniżej formularzu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice, w terminie do dnia 1 lutego 2022r.

Szczegółowych informacji w sprawie naboru udziela P. Andrzej Wojciechowski – główny specjalista w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Starostwa Powiatowego, tel. 18 35-48-782.

Do pobrania:

1) Formularz wniosku o dofinansowanie projektów w obszarze B, C, D, F programu.
2) Treść programu.
3) Procedury realizacji programu.
4) Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F, G programu.

Poniżej wybrane informacje dotyczące realizacji programu w 2022r.

Obszary programu, w ramach których beneficjenci mogą wnioskować o  dofinansowanie w roku 2022, realizator: samorząd powiatowy:

a) obszar B – likwidacja barier w urzędach administracji samorządu powiatowego lub gminnego, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania

b) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

c) obszar D – likwidacja barier transportowych,

d) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej lub przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

Najważniejsze informacje dotyczące dofinansowania w ramach obszaru:

I. Obszar B – likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w:

1) urzędach (obiekty, w których mieszczą się urzędu administracji samorządu powiatowego lub gminnego);

2) placówkach edukacyjnych – należy przez to rozumieć działające zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe placówki, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni w szczególności poruszający się na wózkach inwalidzkich:

a) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkola integracyjne i specjalne,

b) szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymimistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego,

c) szkoły ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa,

d) szkoły artystyczne,

e) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,

f) młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

g)  placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;

3) środowiskowych domach samopomocy (placówkach, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy).

Adresatami pomocy są gminy, powiaty oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domu samopomocy. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 35% kosztów realizacji projektu, nie więcej jednak niż 150 000 zł na każdy projekt.

II. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych (zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych przez powiat, gminę lub organizację pozarządową działającą co najmniej 2 lata na rzecz osób niepełnosprawnych, z innym powiatem lub gminą, bądź inną organizacją pozarządową działającą co najmniej 2 lata na rzecz osób niepełnosprawnych).

Dofinansowaniem może zostać objęta  część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Adresatami pomocy są gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, nie więcej jednak niż 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.

III. Obszar D – likwidacja barier transportowych – część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Adresatami pomocy są:

  1. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  2. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych (placówki działające co najmniej rok, licząc od daty złożenia wniosku, w których udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły, tzn. co najmniej przez 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku), prowadzone przez organizacje pozarządowe lub jednostki samorządu terytorialnego),
  3. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Maksymalna wysokość pomocy w Powiecie Gorlickim wynosi 75% kosztów realizacji projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 85 % kosztów realizacji projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej, nie więcej jednak niż:

  • 120 000 zł – dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  • 100 000 zł – dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które
    w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  • 300 000 zł  – dla autobusów.

IV. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (w powiatach na terenie których brak jest WTZ) lub przeciwdziałanie degradacji infrastruktury warsztatów terapii zajęciowej (na terenie powiatów, w których te placówki funkcjonują).

Adresatami pomocy w powiecie gorlickim mogą być jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 80% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 160.000 zł. na remont lub modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego WTZ (prace adaptacyjne, remontowe, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia).

Ponadto informujemy, iż w roku 2022 realizowany będzie również obszar A i E programu, wnioski o dofinansowanie należy składać bezpośrednio w Małopolskim Oddziale PFRON, nabór prowadzony jest w trybie ciągłym:

  1. obszar A, w ramach którego zarządcy nieruchomości mogą otrzymać dofinansowanie likwidacji barier mających na celu zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszalnych,
  2. obszar E, w ramach którego beneficjenci mogą wnioskować o dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Szczegóły dotyczące realizacji w/w obszarów dostępne są na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie\Program wyrównywania różnic między regionami III.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami:

Materiał prasowy przygotowany przez Małopolski Oddział PFRON

Ulotka informacyjna dla GMIN 2022