O placówkach

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszcza się dzieci pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej w sytuacji gdy wyczerpane zostały możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia. Pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy – do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, umieszczenia w rodzinie zastępczej lub przysposabiającej. Placówki dzielą się na placówki opiekuńczo – wychowawcze typu:

1) socjalizacyjnego;

2) interwencyjnego;

3) specjalistyczno – terapeutycznego;

4) rodzinnego;

Do placówki opiekuńczo – wychowawczej przyjmuje się dziecko na podstawie orzeczenia sądu.
Z kolei do placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego dziecko przyjmowane jest na podstawie orzeczenia sądu; w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną; na wniosek rodziców, dziecka lub innej osoby w przypadku, o którym mowa w art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej opłatę ponoszą, do wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce rodzice dziecka.

Ustalając opłatę uwzględnia się sytuację dochodową, majątkową, rodzinną i zdrowotną osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty. Osobie zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej przysługuje prawo do złożenia wniosku o odstąpienie od ustalenia pełnej lub części opłaty, w trybie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Uchwały Nr XXVI/145/221 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określania szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2021r. poz. 2610 z poźń. zm.).

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Gorlickiego od miesiąca lutego 2024r. wynoszą: 7.605,07 zł.

Gorlickie placówki

Na terenie tutejszego powiatu funkcjonuje Centrum Opieki nad Dzieckiem „Razem” w Gorlicach, przy
ul. Skrzyńskich 21, w ramach którego działają trzy Placówki:

  • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Gorlicach, przy ul. Skrzyńskich 21 będąca placówką typu socjalizacyjnego (12 miejsc) z miejscami interwencyjnymi (2 miejsca),
  • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Gorlicach, przy ul. Niepodległości 5 będąca placówką typu socjalizacyjnego z liczbą miejsc statutowych 12,
  • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Gorlicach, przy ul. Broniewskiego 11/20 będąca placówką typu socjalizacyjnego z liczbą miejsc statutowych 8.