Informacja dotycząca możliwości składania w roku 2023 w formie elektronicznej wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że mieszkańcy Powiatu Gorlickiego w bieżącym roku mogą składać wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych również w formie elektronicznej, korzystając z darmowego Systemu SOW (przygotowany przez PFRON System Obsługi Wsparcia – www.sow.pfron.org.pl.).

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Turnusy rehabilitacyjne to aktywna forma rehabilitacji społecznej i leczniczej połączona z elementami wypoczynku, mająca na celu poprawę psychofizycznej sprawności, wyrobienie zaradności, rozwijanie umiejętności społecznej oraz realizację i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Czas trwania turnusu wynosi, co najmniej 14 dni.

O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Wysokość udzielanego dofinansowania przez uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności oraz dochodów rodziny.

Na wyraźne i uzasadnione zalecenie lekarskie, osoba niepełnosprawna wymagająca opieki może otrzymać dofinansowanie również dla opiekuna. Opiekunem nie może być osoba pełniąca funkcji członka kadry na danym turnusie, a także osoba niepełnosprawna wymagająca opieki innej osoby.

Osoba niepełnosprawna może uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym, którego organizator a także ośrodek posiadają odpowiednio wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania turnusu. Ponadto wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator musi być uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych zgodnie z Jej dysfunkcjami lub schorzeniami, określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim. Centralny rejestr ośrodków, w których odbywają się turnusy rehabilitacyjne i organizatorów tych turnusów, znajduje się na stronie internetowej: https://empatia.mpips.gov.pl/

Osoba niepełnosprawna w celu ubiegania się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym winna złożyć do tut. Centrum wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wraz z:

  • wnioskiem lekarza pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
  • kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, lub kopia wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
  • oświadczeniem o wysokości dochodów za kwartał poprzedzający miesiąc składania wniosku (druk znajduje się w formularzu wniosku),
  • informacją o wyborze turnusu rehabilitacyjnego wypełnioną w przypadku dokonania wyboru miejsca i terminu turnusu,
  • oświadczenie opiekuna jeśli jest wymagane
  • w przypadku osób niepełnosprawnych uczących się i niepracujących w wieku 16-24 lat, posiadających inny niż znaczny stopień niepełnosprawności, do wniosku należy załączyć oryginał aktualnego zaświadczenia ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki oraz oświadczenie o nie pozostawaniu w zatrudnieniu,
  • w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez opiekuna prawnego, do wniosku należy załączyć kopię postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).
 
Formularze: