Dofinansowanie likwidacji barier technicznych

Informacja dotycząca możliwości składania w roku 2023 w formie elektronicznej wniosków o dofinansowanie likwidacji barier technicznych.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że mieszkańcy Powiatu Gorlickiego w bieżącym roku mogą składać wnioski o dofinansowanie likwidacji barier technicznych również w formie elektronicznej, korzystając z darmowego Systemu SOW (przygotowany przez PFRON System Obsługi Wsparcia – www.sow.pfron.org.pl.).

O dofinansowanie likwidacji barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Wysokość dofinansowania wynosi do 95% wartości przedsięwzięcia.

Osoba niepełnosprawna składając do tut. Centrum wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych  w formie papierowej winna załączyć do niego:

  • kserokopię ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, a w przypadku dzieci orzeczenia o niepełnosprawności,

  • aktualne zaświadczenie lekarskie,

  • pełnomocnictwo lub postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego,

  • ofertę cenową lub fakturę proforma – fakultatywnie.