Dofinansowanie likwidacji barier technicznych

O dofinansowanie zakupu urządzeń lub wykonania usługi z zakresu likwidacji barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Wysokość dofinansowania wynosi do 95% wartości przedsięwzięcia.

Osoba niepełnosprawna w celu ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier technicznych winna złożyć do tut. Centrum Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych . Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik,

  • aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności,

  • oświadczenie o wysokości dochodów wnioskodawcy i osób wspólnie gospodarujących za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek (formularz oświadczenia znajduje się w druku wniosku zamieszczonym powyżej).

Skip to content