Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Informacja dotycząca możliwości składania w roku 2023 w formie elektronicznej wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że mieszkańcy Powiatu Gorlickiego w bieżącym roku mogą składać wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych również w formie elektronicznej, korzystając z darmowego Systemu SOW (przygotowany przez PFRON System Obsługi Wsparcia – www.sow.pfron.org.pl.).

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, mające znaczne trudności w poruszaniu się i codziennym funkcjonowaniu, a rodzaj ich niepełnosprawności wymaga likwidacji barier architektonicznych w miejscu ich zamieszkania. Wysokość dofinansowania wynosi do 95% wartości przedsięwzięcia.

Osoba niepełnosprawna składając do tut. Centrum wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych  w formie papierowej winna załączyć do niego:

  • kserokopię ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, a w przypadku dzieci orzeczenia o niepełnosprawności,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie,
  • oświadczenie o miejscu zamieszkania,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku lub lokalu stale zamieszkiwanego przez osobę z niepełnosprawnością,
  • pisemną zgodę właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego na wykonanie wnioskowanego zakresu prac dostosowawczych – jeżeli nie jest nim wnioskodawca,
  • pełnomocnictwo lub postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego,
  • ofertę cenową lub fakturę proforma – fakultatywnie.