Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, mające znaczne trudności w poruszaniu się i codziennym funkcjonowaniu, a rodzaj ich niepełnosprawności wymaga likwidacji barier architektonicznych w miejscu ich zamieszkania. Wysokość dofinansowania wynosi do 95% wartości przedsięwzięcia.

Osoba niepełnosprawna w celu ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych winna złożyć do tut. Centrum wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych  Do wniosku należy dołączyć:

– kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
– aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, inne dokumenty lekarskie opisujące występujące schorzenia,
– oświadczenie o wysokości dochodów wnioskodawcy i osób wspólnie gospodarujących za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (druk załączony do powyższego formularza),
– udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (np. zaświadczenie o stałym zameldowaniu).
– dokument stwierdzający własność lokalu (aktualne zaświadczenie – wyciąg z ksiąg wieczystych, itp.),
– zgodę właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego jeżeli taka zgoda jest wymagana.

Skip to content