“Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie świadczy w ramach Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz zagrożonym przemocą w formie wsparcia psychologicznego (konsultacje indywidualne, psychoterapia), poradnictwa prawnego, rodzinnego i socjalnego. Ponadto w uzasadnionych przypadkach udzielana jest pomoc w formie tymczasowego schronienia – hostelu. 

Więcej informacji na stronie internetowej Gorlickiego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej: goik.gorlice.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach informuje, iż dostępny jest informator dot. działań podejmowanych na terenie powiatu gorlickiego na rzecz osób stosujących przemoc w rodzinie, zawierający informacje  w zakresie rodzaju udzielanego wsparcia wraz z danymi adresowymi jednostek, w których można uzyskać pomoc.

Informator 2020

Skip to content