O projekcie

Zapraszamy na stronę internetową Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej – goik.gorlice.pl

Powiat Gorlicki rozpoczął realizację projektu „Wsparcie w kryzysie – Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2. Poddziałanie 9.2.3.
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Powiatu Gorlickiego przeżywającym kryzysy dostępu do szerokiego katalogu wsparcia i pomocy.

Cel ten realizowany jest poprzez funkcjonowanie w trybie 24h/dobę Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zapewniającego dostęp do profesjonalnego wsparcia, w tym psychologicznego, terapeutycznego, prawnego, mediacji, psychoedukacji  oraz miejsc czasowego schronienia.

W efekcie realizacja projektu przyczyniła się do powstania nowej, profesjonalnej 24-godzinnej formy wsparcia dla mieszkańców Powiatu, którzy znajdują się w sytuacji problemowej lub kryzysowej.  Jednocześnie zlokalizowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gorlicach umożliwia mieszkańcom korzystanie z usług Ośrodka w bliskiej odległości od miejsca ich zamieszkania, a tym samym zmniejsza szansę wystąpienia kryzysu, wpływa na ograniczenie jego skutków oraz zapewnia osobom i rodzinom niezbędną pomoc i przywrócenie równowagi psychospołecznej i zapobieganie kolejnym kryzysom.

Ośrodek rozpoczął działalność merytoryczną w dniu 28 stycznia 2019r.

Wartość projektu: 5.310.545,06 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  4.513.963,30 zł

Cele projektu

Cele głównym projektu „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro” jest poprawa funkcjonowania wybranych grup mieszkańców powiatu gorlickiego – uczestników projektu – w życiu społecznym lub / i zawodowym.

Cel główny planuje się osiągnąć poprzez cele szczegółowe:

 1. wzrost wiary we własne możliwości w zakresie kompetencji społecznych lub / i zawodowych,
 2. zwiększenie sprawności psychofizycznej osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację,
 3. zwiększenie umiejętności wychowawczych,
 4. złagodzenie psychologicznych skutków przemocy domowej wśród kobiet doznających takiej przemocy,
 5. inspirowanie społeczności lokalnej do udziału w działaniach integracyjnych i edukacyjnych.

Cele projektu „Aktywność i Integracja szansą na lepsze jutro” są zgodne z celem Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gdyż przyczyniają się do zwiększenia liczby osób, które skorzystają z form aktywnej integracji, a aktualnie są klientami pomocy społecznej. Ponadto, cele te wpisują się w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego na lata 2009-2015.

Planowane działania

Uczestnicy projektu zostaną objęci co najmniej 3 NIEODPŁATNYMI, INDYWIDUALNIE DOSTOSOWANYMI działaniami aktywizującymi m. in.:

 1. Spotkania /wyjazdy integracyjne,
 2. Poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne / prawne,
 3. Treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 4. Szkoła dla rodziców,
 5. Turnusy rehabilitacyjne,
 6. Grupy wsparcia, grupy psychoterapeutyczne,
 7. Kursy rozwijające umiejętności i zainteresowania.
 8. i inne, uzależnione od potrzeb uczestników!

Dodatkowo:

 1. dla uczestników projektu, którzy będą dojeżdżać na zajęcia środkami transportu zbiorowego przewiduje się zwrot kosztów dojazdu
 2. przewiduje się zapewnienie opieki nad osobą zależną np. (dzieckiem) na czas trwania zajęć,
 3. zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci uczestników projektu.