Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

Wsparcie w Kryzysie - Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 1. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa
 2. Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej z Europejskiego Funduszu Społecznego
 3. Nazwa zadania: „Wsparcie w kryzysie – Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej”
 4. Wartość dofinansowania i całkowita wartość zadania: dofinansowanie z budżetu państwa: 408.581,76 zł dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 4.513.963,30 zł całkowita wartość zadania: 5.310.545,06 zł
 5. Krótki opis zadania: Powiat – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach realizuje projekt „Wsparcie w kryzysie – Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej”, którego celem jest zapewnienie mieszkańcom powiatu gorlickiego przeżywającym kryzysy, dostępu do szerokiego katalogu wsparcia i pomocy. Cel ten jest realizowany poprzez funkcjonowanie w trybie całodobowym Ośrodka zapewniającego dostęp do profesjonalnego wsparcia, w szczególności psychologicznego, psychoterapeutycznego, prawnego, mediacji, psychoedukacji oraz miejsc czasowego schronienia. GOIK rozpoczął swoją działalność merytoryczną 28 stycznia 2019r.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

 1. Program dofinansowany ze środków państwowego funduszu celowego
 2. Nazwa funduszu: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 3. Nazwa programu: Pilotażowy program „Aktywny samorząd”
 4. Wartość dofinansowania: Wysokość środków na realizację Programu w roku 2021 wynosi łącznie 330.000,00 zł, w tym:
  – Moduł I: 180.000,00 zł,
  – Moduł II: 150.000,00 zł.
 5. Krótki opis programu: Głównym celem Programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów – osób z niepełnosprawnością – w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Dla osób spełniających kryteria uczestnictwa określone w programie realizowane są następujące formy wsparcia:
  1. 1) w Module I:
  1. -dofinansowanie likwidacji barier transportowych (oprzyrządowanie do posiadanego samochodu, prawo jazdy), barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym (sprzęt elektroniczny i jego naprawa, oprogramowanie, szkolenia), barier w poruszaniu się (m.in. wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, proteza w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, skuter, nakładka elektryczna do wózka ręcznego),
  1. -pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w przedszkolu),
  1. 2) w Module II:
   -pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – dofinansowanie kosztów nauki w szkole policealnej,  kolegium, w szkole wyższej.
Skip to content