Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

Wsparcie w Kryzysie - Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 1. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa
 2. Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej z Europejskiego Funduszu Społecznego
 3. Nazwa zadania: „Wsparcie w kryzysie – Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej”
 4. Wartość dofinansowania i całkowita wartość zadania: dofinansowanie z budżetu państwa: 408.581,76 zł dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 4.513.963,30 zł całkowita wartość zadania: 5.310.545,06 zł
 5. Krótki opis zadania: Powiat – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach realizuje projekt „Wsparcie w kryzysie – Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej”, którego celem jest zapewnienie mieszkańcom powiatu gorlickiego przeżywającym kryzysy, dostępu do szerokiego katalogu wsparcia i pomocy. Cel ten jest realizowany poprzez funkcjonowanie w trybie całodobowym Ośrodka zapewniającego dostęp do profesjonalnego wsparcia, w szczególności psychologicznego, psychoterapeutycznego, prawnego, mediacji, psychoedukacji oraz miejsc czasowego schronienia. GOIK rozpoczął swoją działalność merytoryczną 28 stycznia 2019r.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” - edycja 2021

 1. Program dofinansowany ze środków państwowego funduszu celowego
 2. Nazwa funduszu: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 3. Nazwa programu: Pilotażowy program „Aktywny samorząd”
 4. Wartość dofinansowania: Wysokość środków wykorzystanych na realizację Programu w roku 2021 wyniosła łącznie 430 677,68 zł, w tym:
  – Moduł I: 271 487,93 zł,
  – Moduł II: 159 189,75 zł.
 5. Krótki opis programu: Głównym celem Programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów – osób z niepełnosprawnością – w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Dla osób spełniających kryteria uczestnictwa określone w programie realizowane są następujące formy wsparcia:
  1. 1) w Module I:
  1. -dofinansowanie likwidacji barier transportowych (oprzyrządowanie do posiadanego samochodu, prawo jazdy), barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym (sprzęt elektroniczny i jego naprawa, oprogramowanie, szkolenia), barier w poruszaniu się (m.in. wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, proteza w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, skuter, nakładka elektryczna do wózka ręcznego),
  1. -pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w przedszkolu),
  1. 2) w Module II:
  -pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – dofinansowanie kosztów nauki w szkole policealnej,  kolegium, w szkole wyższej.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”- edycja 2022

 1. Program dofinansowany ze środków państwowego funduszu celowego
 2. Nazwa funduszu: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 3. Nazwa programu: Pilotażowy program „Aktywny samorząd”
 4. Wartość dofinansowania: Wysokość środków na realizację Programu w roku 2022 wynosi łącznie 297 995,23 zł, w tym:
  – Moduł I: 180 000,00 zł,
  – Moduł II: 117 995,23 zł.
 5. Krótki opis programu: Głównym celem Programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów – osób z niepełnosprawnością – w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Dla osób spełniających kryteria uczestnictwa określone w programie realizowane są następujące formy wsparcia:
   1) w Module I:
   -dofinansowanie likwidacji barier transportowych (oprzyrządowanie do posiadanego samochodu, prawo jazdy), barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym (sprzęt elektroniczny i jego naprawa, oprogramowanie, szkolenia), barier w poruszaniu się (m.in. wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, proteza w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, skuter, nakładka elektryczna do wózka ręcznego),
   -pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w przedszkolu),
   2) w Module II:
   -pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – dofinansowanie kosztów nauki w szkole policealnej,  kolegium, w szkole wyższej.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”- edycja 2023

 1. Nazwa funduszu: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 2. Nazwa programu: Pilotażowy program „Aktywny samorząd”
 3. Wartość dofinansowania: Wysokość środków na realizację Programu w roku 2023 wynosi łącznie 937 914,40 zł, w tym:
  – Moduł I: 773 900,00 zł,
  – Moduł II: 164 014,40 zł.
 4. Krótki opis programu: Głównym celem Programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów – osób z niepełnosprawnością – w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Dla osób spełniających kryteria uczestnictwa określone w programie realizowane są następujące formy wsparcia:
   1) w Module I:
   – dofinansowanie likwidacji barier transportowych (oprzyrządowanie do posiadanego samochodu, prawo jazdy), barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym (sprzęt elektroniczny i jego naprawa, oprogramowanie, szkolenia), barier w poruszaniu się (m.in. wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, proteza w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, skuter, nakładka elektryczna do wózka ręcznego),
   – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w przedszkolu),
   2) w Module II:

   – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – dofinansowanie kosztów nauki w szkole policealnej,  kolegium, w szkole wyższej.

Program „Zajęcia klubowe w WTZ” - edycja 2021

 1. Program finansowany ze środków państwowego funduszu celowego
 2. Nazwa funduszu: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 3. Nazwa programu: Program „Zajęcia klubowe w WTZ”
 4. Wartość dofinansowania: Wysokość środków na realizację Programu wynosi łącznie 89 100,00 zł,
 5. Krótki opis programu: Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Program „Zajęcia klubowe w WTZ” - edycja 2022

 1. Program finansowany ze środków państwowego funduszu celowego
 2. Nazwa funduszu: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 3. Nazwa programu: Program „Zajęcia klubowe w WTZ”
 4. Wartość dofinansowania: Wysokość środków na realizację Programu wynosi łącznie
  106 020,00 zł,
 5. Krótki opis programu: Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Program „Zajęcia klubowe w WTZ” - edycja 2023

 1. Program finansowany ze środków państwowego funduszu celowego
 2. Nazwa funduszu: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 3. Nazwa programu: Program „Zajęcia klubowe w WTZ”
 4. Wartość dofinansowania: Wysokość środków na realizację Programu wynosi łącznie
  111 240,00 zł,
 5. Krótki opis programu: Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Program „Zajęcia klubowe w WTZ” - edycja 2024

 1. Program finansowany ze środków państwowego funduszu celowego
 2. Nazwa funduszu: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 3. Nazwa programu: Program „Zajęcia klubowe w WTZ”
 4.  Wartość dofinansowania: Wysokość środków na realizację Programu wynosi łącznie
  118 800,00 zł,
 5. Krótki opis programu: Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Program „Samodzielność – Aktywność -Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

1. Program finansowany ze środków państwowego funduszu celowego
2. Nazwa funduszu: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
3. Nazwa programu: Program „Samodzielność – Aktywność -Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta
4. Wartość dofinansowania: Wysokość środków na realizację Programu wynosi łącznie 114 000,00 zł,
5. Krótki opis programu: Celem Programu jest wzrost niezależności beneficjentów – osób z niepełnosprawnością – oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Program „Samodzielność – Aktywność -Mobilność!” Dostępne mieszkanie

1. Program finansowany ze środków państwowego funduszu celowego

2. Nazwa funduszu: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
3. Nazwa programu: Program „Samodzielność – Aktywność -Mobilność!”
Dostępne mieszkanie
4. Wartość dofinansowania: Wysokość środków na realizację Programu wynosi łącznie 131 360,00 zł,
5. Krótki opis programu: Celem Programu jest wzrost niezależności beneficjentów – osób z niepełnosprawnością – oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zamianę architektonicznie niedostępnego mieszkania, w którym aktualnie mieszka osoba z niepełnosprawnością na mieszkanie bez barier.