Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Na terenie Powiatu Gorlickiego funkcjonuje Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi  – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorlicach, ul. Michalusa 18 z filią w Bobowej, ul. Węgierska 28. Ośrodek dysponuje 65 miejscami: w Gorlicach – 37, natomiast w filii w Bobowej – 28.

Dzienny Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. (Dz. U. z 2020r. poz. 249) w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Zgodnie z  § 2  pkt 5 niniejszego rozporządzenia uczestnikiem może być osoba z zaburzeniami psychicznymi, w tym:

  • osoba przewlekle psychicznie chora,
  • osoba upośledzona umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoba z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,
  • osoba wykazująca inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Podstawowym zadaniem Ośrodka Wsparcia – ŚDS  jest pomoc osobom po przebytych kryzysach psychicznych w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz postępowanie rehabilitacyjne zmierzające do osiągnięcia przez te osoby poprawy funkcjonowania, jakości życia i powstrzymania postępującej regresji.

Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – ŚDS świadczy dla swoich uczestników w szczególności usługi obejmujące: trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę, terapię ruchową, aktywizację zawodową oraz spożywanie gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego.

Osoba ubiegająca się o skierowanie do Ośrodka Wsparcia – ŚDS, lub jej przedstawiciel ustawowy zgodnie z ww. rozporządzeniem  składa do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania następujące dokumenty:

  • wniosek o skierowanie,
  • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych,
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do  uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Skierowanie do Ośrodka Wsparcia – ŚDS następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Starostę. Usługi świadczone przez Ośrodek są nieodpłatne.

Więcej informacji

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Dziennego Ośrodka Wsparcia w Gorlicach – ŚDS, ul. Michalusa 18, tel. (18) 352 – 12 – 65 lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach, ul. Słoneczna 7, tel. (18) 352 – 53 – 80 wew. 29