Informujemy, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uchwałą z dnia 30 października 2020r. wprowadził kolejne zmiany w Module III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” z mocą obowiązującą od 3 kwietnia 2020r.

Zmiany obejmują:

 • wydłużenie do 16 listopada 2020r. terminu składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie (dotychczas 15 października 2020r.),
 • wydłużenie do 16 listopada 2020r. okresu w którym osoba niepełnosprawna utraciła możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej (dotychczas 15 października 2020r.)
 • wydłużenie okresu na jaki może zostać przyznane świadczenie maksymalnie do pięciu  miesięcy  (dotychczas trzy miesiące).

Po wprowadzeniu zmian wsparcie w ramach programu mogą otrzymać wyłącznie poszkodowane na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowej osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku do 16 listopada 2020 roku:

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
 5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
 7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych,bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
 8. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych  funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 5 miesięcy. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Ważne! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie do 16 listopada 2020r. przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl. W przypadku braku możliwości złożenia wniosku w systemie SOW wniosek można złożyć w formie papierowej  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach lub przesłać pocztą tradycyjną.

WAŻNE Informujemy, że z uwagi na krótki (do 16 listopada 2020r.) termin na złożenie przez osoby z niepełnosprawnością/ich opiekunów wniosków o pomoc w postaci dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” oraz poleceniem wykonywania pracy zdalnej w administracji publicznej (§ 24a rozporządzenia z dnia 2 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – Dz.U. z 2020r. poz. 931), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach zwróciło się z prośbą do Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy z  terenu powiatu o wsparcie uczestników/ich opiekunów w wypełnianiu i składaniu wniosków, zwłaszcza w sposób rekomendowany przez PFRON, tj. poprzez System Obsługi Wsparcia.

Poniżej pismo skierowane do WTZ/ŚDS w przedmiotowej sprawie. 

Pismo WTZ SDS Moduł III Prośba o wsparcie

Wnioski

UWAGA WAŻNE.

PFRON podjął decyzję o możliwości przywracania przez realizatorów terminu na złożenie wniosku w ramach Modułu III. Powyższe oznacza, że do wniosku złożonego pod dniu 16 listopada br. należy dołączyć prośbę o przywrócenie terminu na złożenie wniosku (formularz do pobrania – przywrocenie_terminu_na_zlozenie_wniosku_Modul_III).

Informujemy, iż z uwagi na zamknięcie placówek na terenie powiatu gorlickiego od 16 października 2020r., aby wnioski o pomoc w Module III zostały złożone prawidłowo na 2 miesiące, tj. październik i listopad 2020r. należy je składać nie wcześniej niż od dnia 6 listopada 2020r. (data złożenia oświadczenia na wniosku składanym w firmie papierowej lub data przesłana wniosku do instytucji w systemie SOW), gdyż w każdym z miesięcy za które osoba ubiega się o wsparcie musi nastąpić utrata możliwości korzystania przez co najmniej pięć kolejnych następujących po sobie dni roboczych z rehabilitacji w placówce.

I. Wnioski składane w  formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej do tego platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia) https://sow.pfron.org.pl/

W tym przypadku, wniosek wypełniany jest elektronicznie w systemie, natomiast właściwe formularze załączników należy dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku (ważne orzeczenie o niepełnosprawności, dokument stanowiącego o opiece prawnej).

UWAGA: W celu złożenia wniosku w ramach tego programu poprzez SOW nie jest wymagane posiadanie PROFILU ZAUFANEGO.

Składając wniosek w systemie SOW można skorzystać z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku.

Zapraszamy do zapoznania się z filmem informacyjno-instruktażowym dla Wnioskodawców. Film zawiera krótką instrukcję rejestracji i logowania w systemie SOW oraz pokazuje proces wypełniania wniosku:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/pandemia-koronawirusa-jak-zlozyc-wniosek-o-dofinansowanie-opieki-w-warunkach-domowych/index.html

Informacje dotyczące składania wniosku w systemie SOW można uzyskać korzystając z bezpłatnej infolinii SOW: 800 889 777 (czynna w dni robocze, w godzinach 9.00 – 17.00) lub infolinii PFRON: 517 373 975 (godz. 9.00 – 20.00), 22 581 84 10 (godz. 9.00 – 15.00).

II. Wnioski składane w formie papierowej – należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach: 38-300 Gorlice, ul. Słoneczna 7 lub złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się w siedzibie PCPR.

W celu złożenia wniosku w formie papierowej należy pobrać i wydrukować zamieszczony poniżej formularz wniosku oraz załączyć kopie pozostałych wymaganych załączników:

1) Formularz wniosku – uaktualniony po zmianach

2) Załączniki wymagane do wniosku składanego w formie papierowej:

Załącznik nr 1 – Orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),  w przypadku gdy Wnioskodawca składa wniosek po raz pierwszy lub posiada nowe orzeczenie które nie zostało załączone do poprzedniego wniosku.
Załącznik nr 2 – Dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli wniosek dotyczy pełnoletniego podopiecznego lub dziecka przebywającego pod opieką prawną Wnioskodawcy.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną – KLAUZULA INFORMACYJNA – do pobrania

Uwaga: W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem występują opiekunowie prawni tych osób.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu oraz kryteriów dofinansowania:

a) dostępne są:

– na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl, w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi: www.pfron.org.pl,

– na Portalu informacyjnym SOW, w zakładce: Pandemia koronawirusa, Pomoc poszkodowanym w wyniku żywiołu – choroby zakaźne https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/epidemia-koronawirusa/

b) można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach, tel. 18 352-53-80 w. 31, 40.