Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

O dofinansowanie zakupu urządzeń lub wykonania usługi z zakresu likwidacji barier
w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Wysokość dofinansowania wynosi do 95% wartości przedsięwzięcia.

Osoba niepełnosprawna w celu ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się winna złożyć do tut. Centrum wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się (pobierz formularz wniosku). Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik,

  • aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności,

  • oświadczenie o wysokości dochodów wnioskodawcy i osób wspólnie gospodarujących za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek (druk załączony do powyższego formularza wniosku).