Informacja dotycząca możliwości składania w roku 2024 wniosków o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym

Informujemy, że od dnia 1 marca 2024 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach Modułu II programu „Aktywny Samorząd” – edycja 2024, finansowanego ze środków PFRON

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym, umiarkowanym jak również lekkim stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie, szkoły doktorskie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Terminy przyjmowania wniosków w 2024r.:
do dnia 31 marca 2024 r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024
oraz
do dnia 10 października 2024 r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025

Kwota dofinansowania ze środków PFRON kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

1) opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

2) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

– do 1.100 zł – dla Wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,

– do 1.650 zł  – dla pozostałych Wnioskodawców,

3)  dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 4.400 zł,

Jednocześnie informujemy, iż dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

1) 770 zł – w przypadkach, które określił Realizator programu tj. w przypadku wnioskodawcy, który korzysta z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej z powodu trudności w poruszaniu się lub dysfunkcji narządu wzroku i ponosi z tego tytułu dodatkowe koszty,

2) 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

3) 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,

4) 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki także na drugim kierunku),

5) 220 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,

6) 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osobą poszkodowaną w 2022 lub 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,

7) 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,

8) 880 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON (SOW), przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe)

9) 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej, w tym w systemie hybrydowym.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej do tego platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia) https://sow.pfron.org.pl/

Wniosek oraz załączniki dostępne są do pobrania w SOW.

Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

KLAUZULA informacyjna – Aktywny Samorząd

UWAGA:

Wszystkie wymagane załączniki do wniosku, tj. skany/zdjęcia, winny być czytelne i załączone przez wnioskodawcę w SOW w trakcie składania wniosku.

W celu złożenia dokumentów w Systemie należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

Portal Profilu Zaufanego; Portal OBYWATEL.GOV.PL; Ministerstwa Cyfryzacji

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunek.

Film informacyjny – jak założyć profil zaufany

WAŻNE: W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość składania wniosków również w formie papierowej – pocztą lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach,

Poniżej do pobrania obowiązujący druk wniosku oraz załączników:

Wniosek o dofinansowanie „Aktywny samorząd” Moduł II 2024

Załączniki wymagane do wniosku:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie,

Załącznik nr 2 – Zaświadczenie z uczelni/szkoły,

Załącznik nr 3 – Zaświadczenie od pracodawcy – w przypadku osoby zatrudnionej (w rozumieniu Programu),

Załącznik nr 4 – Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

Załącznik nr 5 – Aktualna (ważna) Karta Dużej Rodziny – w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o dofinansowanie posiada taką Kartę,

Załącznik nr 6 – Dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy podopiecznego,

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o korzystaniu z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej z powodu trudności w poruszaniu się lub dysfunkcji narządu wzroku i ponoszeniu z tego tytułu dodatkowych kosztów – w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o dofinansowanie spełnia kryteria do uzyskania przedmiotowego zwiększenia dodatku,

Załącznik nr 8 – Pełnomocnictwo wraz z oświadczeniem Pełnomocnika – w przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez Pełnomocnika,

Załącznik nr 9 – Informacja o korzystaniu z dofinansowania do kosztów nauki ze środków PFRON (załącznik wymagany jedynie w przypadku składania wniosku w formie papierowej)

Załączniki fakultatywne:

Dowody poniesionych wydatków na pokrycie kosztów czesnego w semestrze, którego dotyczy wniosek – faktury VAT (lub inne dowody księgowe, gdy wystawienie faktur VAT nie jest możliwe, w tym potwierdzenie poniesienia kosztów w formie zaświadczenia wydanego przez uczelnię/szkołę).

WAŻNE:

  1. Dokumenty rozliczeniowe (w szczególności Faktury VAT) muszą zawierać dane umożliwiające realizatorowi pozytywną weryfikację formalną i merytoryczną tych dokumentów, tj. nazwę szkoły/uczelni, imię i nazwisko oraz adres Wnioskodawcy, określenie przedmiotu opłaty za pobieranie nauki (czesne) wraz ze wskazaniem kierunku i semestru, którego dana opłata dotyczy.
  2. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie te koszty (te części kosztów), które dotyczą semestru/półrocza objętego dofinansowaniem i które nie zostały sfinansowane z innych źródeł.
  3. Dofinansowanie na pokrycie kosztów czesnego przekazywane jest po zawarciu umowy:
  • na wskazany we wniosku rachunek bankowy Wnioskodawcy – w przypadku faktur opłaconych, 
  • na rachunek bankowy uczelni/szkoły – w przypadku, gdy koszty czesnego nie zostały opłacone.
  1. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia przekazywany jest na rachunek bankowy Wnioskodawcy po przedłożeniu informacji o zaliczeniu semestru lub po złożeniu informacji ze szkoły/uczelni, że Beneficjent uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki.

KLAUZULA INFORMACYJNA – do pobrania i zapoznania się

Uwaga:

W przypadku składania wniosku tradycyjnie do wniosku należy załączyć kserokopie dokumentów, z wyjątkiem oświadczeń/zaświadczeń i dokumentów rozliczeniowych, które należy załączyć w oryginale.

W przypadku, kiedy Wnioskodawca występuje przez pełnomocnika w celu złożenia wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją dla Wnioskodawców aplikujących za pośrednictwem ustanowionego Pełnomocnika.