Informacja dotycząca możliwości składania w roku 2022 wniosków o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym

Informujemy, że od dnia 1 marca 2022 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu “Aktywny Samorząd” – edycja 2022 – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:
– dnia 31 marca 2022 r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022
oraz
– dnia 10 października 2022 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

1) opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

2) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

– do 1.000 zł – dla Wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,

– do 1.500 zł  – dla pozostałych Wnioskodawców,

3)  dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 4.000 zł,

Jednocześnie informujemy, iż dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

1) 700 zł – w przypadkach, które określił Realizator programu tj. w przypadku wnioskodawcy, który korzysta z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej z powodu trudności w poruszaniu się i ponosi z tego tytułu dodatkowe koszty,

2) 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

3) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,

4) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,

5) 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,

6) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2019 lub 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,

7) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,

8) 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON (SOW), przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe)

9) 500 zł – w przypadku gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej do tego platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia) https://sow.pfron.org.pl/

Wniosek oraz załączniki dostępne są do pobrania w systemie oraz poniżej:

Wniosek o dofinansowanie w 2022 r.

Załącznik nr 1 – Oświadczenia

Załącznik nr 2 – Zaświadczenie uczelnia szkoła — rok akademicki 2022 2023

Załącznik nr  3 – Zaświadczenie pracodawcy

Załącznik nr 4 – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

Załącznik nr 5 – aktualna (ważna) Karty Dużej Rodziny,

Załącznik nr 6 – dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy podopiecznego,

Załączniki nr 7 – pełnomocnictwo poświadczone notarialnie/niepoświadczone notarialnie wraz z oświadczeniem Pełnomocnika – w przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez Pełnomocnika.

W przypadku kiedy Wnioskodawca występuje przez pełnomocnika w celu złożenia wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją dla Wnioskodawców aplikujących za pośrednictwem ustanowionego Pełnomocnika

Wszystkie wymagane załączniki do wniosku, tj. skany/zdjęcia, winny być czytelne i załączone przez wnioskodawcę w SOW w trakcie składania wniosku.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną :

KLAUZULA informacyjna – Aktywny Samorząd

W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

Portal Profilu Zaufanego

Portal OBYWATEL.GOV.PL

Ministerstwa Cyfryzacji

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunek.

Film informacyjny – jak założyć profil zaufany

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość składania wniosków również w formie papierowej – pocztą lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach,

W przypadku składania wniosku w tej formie należy załączyć dodatkowy załącznik:

Załącznik nr 8 Informacja o korzystaniu z dofinansowania do kosztów nauki ze środków PFRON