Informacja dotycząca możliwości składania w roku 2021 wniosków o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym

Informujemy, że od dnia 1 marca 2021 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu “Aktywny Samorząd” – edycja 2021 – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:
– dnia 31 marca 2021 r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021
oraz
– dnia 10 października 2021 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022

Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej do tego platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia) https://sow.pfron.org.pl/

Wniosek oraz załączniki dostępne są do pobrania w systemie oraz poniżej:

Wniosek – 2021

Załącznik nr 1 – Oświadczenia

Załącznik nr 2 – Zaświadczenie uczelnia/ szkoła

Załącznik nr  3 – Zaświadczenie pracodawca

Załącznik nr 4 – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

Załącznik nr 5 – aktualna (ważna) Karty Dużej Rodziny,

Załącznik nr 6 – dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy podopiecznego,

Załączniki nr 7 – pełnomocnictwo poświadczone notarialne wraz z oświadczeniem Pełnomocnika – w przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez Pełnomocnika.

W przypadku kiedy Wnioskodawca występuje przez pełnomocnika w celu złożenia wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją dla Wnioskodawców aplikujących za pośrednictwem ustanowionego Pełnomocnika

Wszystkie wymagane załączniki do wniosku, tj. skany/zdjęcia, winny być czytelne i załączone przez wnioskodawcę w SOW w trakcie składania wniosku.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną – KLAUZULA informacyjna – Aktywny Samorząd

W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

Portal Profilu Zaufanego

Portal OBYWATEL.GOV.PL

Ministerstwa Cyfryzacji

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunek.

Film informacyjny – jak założyć profil zaufany

Składanie wniosków możliwe jest również w formie papierowej – pocztą lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach,

Wniosek – 2021

Załącznik nr 1 – Oświadczenia

Załącznik nr 2 – Zaświadczenie uczelnia/ szkoła

Załącznik nr 3 – Zaświadczenie pracodawca

Załącznik nr 4 – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

Załącznik nr 5 – aktualna (ważna) Karty Dużej Rodziny,

Załącznik nr 6 – dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy podopiecznego,

Załączniki nr 7 – pełnomocnictwo poświadczone notarialne wraz z oświadczeniem Pełnomocnika – w przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez Pełnomocnika.

W przypadku kiedy Wnioskodawca występuje przez pełnomocnika w celu złożenia wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją dla Wnioskodawców aplikujących za pośrednictwem ustanowionego Pełnomocnika

Załącznik nr 8 – informacje o korzystaniu z dofinansowania do kosztów nauki ze środków PFRON

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną – Klauzula informacyjna

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

  • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

– do 1.000 zł – dla Wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,

– do 1.500 zł  – dla pozostałych Wnioskodawców,

2)  dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 4.000 zł,

3) opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Jednocześnie informujemy, iż dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

1) 700 zł – w przypadkach, które określił Realizator programu tj. w przypadku wnioskodawcy, który korzysta z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej z powodu trudności w poruszaniu się i ponosi z tego tytułu dodatkowe koszty,

2) 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

3) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,

4) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,

5) 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,

6) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2019 lub 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,

7) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,

8) 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON (SOW), przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe)

9) 500 zł – w przypadku gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

Skip to content