Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach informuje, że prowadzony jest nabór wniosków w ramach programu „Samodzielność – Aktywność -Mobilność!” Dostępne mieszkanie.

Szanowni Państwo

Program S-A-M! Dostępne mieszkanie ma na celu zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych, a dofinansowanie dotyczy dopłaty do zamiany lub zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnością bez względu na wiek, które:

  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego
  • złożą oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero,
  • złożą oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe stanowiące różnicę między ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego lub różnicę wartości mieszkań zamiennych, która nie może przekraczać równowartości iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

 Wymogi dotyczące składania wniosków:

Nabór wniosków prowadzony jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach w trybie ciągłym do 31 grudnia 2024 r.

Wniosek należy wypełnić i przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej do tego platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia) https://sow.pfron.org.pl/, natomiast właściwe formularze załączników należy pobrać, wypełnić i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku wraz ze skanem pozostałych załączników.

W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę:

Portal Profilu Zaufanego

Portal OBYWATEL.GOV.PL

Ministerstwa Cyfryzacji

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunek.

Film informacyjny – jak założyć profil zaufany

Załączniki wymagane do wniosku:

Załącznik nr 1: skan aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydanego z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,

Załącznik nr 2:  dokumentacja fotograficzna o barierach architektonicznych w użytkowanym mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero,

Załącznik nr 3: skan zaświadczenia wydanego przez lekarza, według wzoru określonego w SOW,

Załącznik nr 4: skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej małoletniej lub ubezwłasnowolnionej reprezentowanej przez opiekuna prawnego,

Załącznik nr 5: skan pełnomocnictwa (notarialne lub zwykłe)  – jeżeli wniosek jest składany w imieniu mocodawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące programu i zasad dofinansowania:

Uwaga:

1) Umowy sprzedaży i zakupu mieszkania nie są wymagane na etapie składania wniosku; należy je załączyć niezwłocznie po ich zawarciu, jednak nie później niż w ciągu 180 dni od dnia przekazania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku; załączenie umów jest warunkiem otrzymania wsparcia.

2) Umowa zamiany mieszkania nie jest wymagana na etapie składania wniosku; należy ją załączyć niezwłocznie po jej podpisaniu, jednak nie później niż w ciągu 180 dni od dnia przekazania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku; załączenie umowy jest warunkiem otrzymania wsparcia.

3) Powiat ma możliwość wezwania Wnioskodawcy do okazania oryginału dokumentu wymaganego do wniosku oraz dostarczenia dodatkowych informacji lub załączników, które Wnioskodawca musi dołączyć do wniosku przez jego rozpatrzeniem.