Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki

O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  • prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku,
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania tego zadania wynosi do 60 % kosztów realizacji przedsięwzięcia.
Wypełnione Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wraz z kompletem niezbędnych dokumentów należy składać w tut. Centrum.

Termin składania przedmiotowych wniosków upływa 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania.

Formularze:

Wniosek o dofinansowanie sportu 2021

 

Skip to content