Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki

Szanowni Państwo,

Informujemy, że do 30 listopada 2022r.  przyjmowane są wnioski o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych w roku 2023.

Nabór prowadzony jest w przygotowanym przez PFRON Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) –Logowanie | SOW System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:
  • prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku,
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania tego zadania wynosi do 60 % kosztów realizacji przedsięwzięcia.
Wypełnione Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wraz z kompletem niezbędnych dokumentów należy składać w tut. Centrum.

Termin składania przedmiotowych wniosków upływa 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania.

Do pobrania obowiązujące formularze wniosku i załączników:

Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki ON

Załącznik nr 5 Oświadczenia

Załącznik nr 12 Informacja o korzystaniu ze środków PFRON

Prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną:

Klauzula informacyjna – do pobrania i zapoznania się.