Nabór wniosków w ramach Modułu I programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

Szanowni Państwo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdził specjalny program  „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach informuje, że aktualnie prowadzony jest nabór wniosków, w ramach którego Obywatele Ukrainy w Module I mogą otrzymać pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydanych na zlecenie.

Pomoc finansowa udzielana jest ze środków PFRON i dotyczy sfinansowania wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

O pomoc finansową na zakup lub naprawę wyrobów medycznych wydanych na zlecenie mogą ubiegać się obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością :

  • których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  • posiadający dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego sytemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku – jeżeli przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o posiadaniu w/w dokumentu.

Uwaga:

Dofinansowaniem może być objęty wyłącznie zakup/naprawa wyrobów medycznych wydanych na zlecenie, w przypadku których wymagany jest udział własny. Podstawę dofinansowania stanowią faktury objęte częściową refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na wyroby medyczne.

W celu ubiegania się o dofinansowanie Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością  winien złożyć do tut. Centrum Wniosek o świadczenie w ramach Modułu I programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” (w polskiej wersji językowej).

Do pobrania:

(Formularz Wniosku o świadczenie w ramach Modułu I programu – wzór pomocniczy w języku ukraińskim)

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną :

Do wniosku należy dołączyć:

  1. fakturę za zakup/naprawę wyrobu medycznego, będącego przedmiotem zlecenia określającą kwotę opłaconą oraz kwotę udziału własnego.
  2. kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny lub naprawę.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad dofinansowania: