Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla indywidualnych osób niepełnosprawnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że mieszkańcy Powiatu Gorlickiego w bieżącym roku mogą składać wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny również w formie elektronicznej, korzystając z darmowego Systemu SOW (przygotowany przez PFRON System Obsługi Wsparcia –Logowanie | SOW System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

 

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. Osoba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu zaleconego przez lekarza stosownie do występujących schorzeń i dysfunkcji. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów zakupu sprzętu objętego dofinansowaniem.

Osoba niepełnosprawna składając do tut. Centrum wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w formie papierowej winna załączyć do niego:

  • kserokopię ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, a w przypadku dzieci orzeczenia o niepełnosprawności,
  • aktualne zaświadczenie lekarza wskazujące rodzaj sprzętu rehabilitacyjnego stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz potwierdzające potrzebę prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu,
  • pełnomocnictwo lub postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego,
  • ofertę cenową lub fakturę proforma na zakup wnioskowanego sprzętu.