Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach informuje, że prowadzony jest nabór wniosków w ramach Programu „Samodzielność – Aktywność -Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

Szanowni Państwo

 Celem Programu S-A-M! Mieszkanie dla absolwenta jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które :

 • posiadają status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub opuszczają rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
 • posiadają orzeczenie o  znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym,
 • złożą oświadczenie, że nie są właścicielem mieszkania ani nie przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej,
 • złożą oświadczenie o poszukiwaniu pracy lub o podjętym zatrudnieniu.

W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe dla beneficjentów w postaci dofinansowania do wynajmu mieszkania przez okres maksymalnie 60 miesięcy, przy czym wsparcie będzie miało charakter degresywny:

 • od 1 do 24 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • od 25 do 42 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • od 43 do 60 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Warunki dofinansowania:

 1. Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta.
 2. Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta zależy od:

          a) lokalizacji przedmiotu dofinansowania, w trzech poziomach zróżnicowania:

  • miasto wojewódzkie,
  • gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim,
  • pozostałe gminy w danym województwie;

             b) aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 mpowierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał,

            c) sposobu poruszania się beneficjenta (zróżnicowanie dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz pozostałych osób):

  • dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 38% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał,
  • dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego – 28% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującą na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał.

Wymogi dotyczące składania wniosków:

Nabór wniosków prowadzony jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach w trybie ciągłym.

Wniosek należy wypełnić i przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej do tego platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia) https://sow.pfron.org.pl/, natomiast właściwe formularze załączników należy pobrać, wypełnić i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku wraz ze skanem pozostałych załączników.

W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę:

Portal Profilu Zaufanego

Portal OBYWATEL.GOV.PL

Ministerstwa Cyfryzacji

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunek.

Film informacyjny – jak założyć profil zaufany

Załączniki wymagane do wniosku:

Załącznik nr 1: skan aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, a w przypadku osób z   niepełnosprawnością narządu słuchu – również orzeczenia o stopniu umiarkowanym lub orzeczenia równoważnego,

Załącznik nr 2:  kopia dokumentu potwierdzającego status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub dokumentu (np. zaświadczenie) potwierdzającego opuszczenie rodziny zastępczej/ rodzinnego domu dziecka/placówki opiekuńczo – wychowawczej,

Załącznik nr 3 : skan zaświadczenia wydanego przez lekarza, według wzoru określonego w SOW  – w przypadku osoby posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które nie jest wydane z tytułu dysfunkcji narządu słuchu (nie zawiera symbolu 03-L lub nie wskazuje dysfunkcji słuchu stanowiącej przyczynę jego wydania),

Załacznik nr 4: skan zaświadczenia wydanego przez lekarza, według wzoru określonego w SOW  – w przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim,

Załącznik nr 5: skan pełnomocnictwa (notarialne lub zwykłe)  – jeżeli wniosek jest składany w imieniu mocodawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad programu i dofinansowania:

Uwaga:

1) Umowa najmu mieszkania nie jest wymagana na etapie składania wniosku; należy ją załączyć niezwłocznie po jej podpisaniu, jednak nie później niż w ciągu 90 dni od dnia przekazania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wraz z oświadczeniem, że wynajmowane mieszkanie spełnia indywidualne kryterium dostępności; załączenie umowy i oświadczenia jest warunkiem otrzymania wsparcia.

2) Powiat ma możliwość wezwania Wnioskodawcy do okazania oryginału dokumentu wymaganego do wniosku oraz dostarczenia dodatkowych informacji lub załączników, które Wnioskodawca musi dołączyć do wniosku przez jego rozpatrzeniem