Zadania realizowane ze środków Funduszu Pracy

Rządowy Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

  1. Nazwa programu: Rządowy Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.
  2. Program dofinansowany ze środków Funduszu Pracy
  3. Nazwa zadania: dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących za 2023 rok, zawodowym rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz zawodowym rodzinom zastępczym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego
  4. Kwota dofinansowania: 71 079,33 zł
  5. Całkowita wartość zadania: 110 014,42 zł
  6. Data podpisania Umowy o dofinansowanie zadania: 12.2023 r.
  7. Krótki opis zadania: Podniesienie wysokości minimalnych wynagrodzeń w rodzinach zastępczych w 2023 r. spowodowało wzrost obciążeń związanych z wyższymi kosztami finansowania zadań dotyczących pieczy zastępczej ponoszonymi przez powiaty. W celu zapewnienia rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej, rząd udzielił powiatom wsparcia ze środków Funduszu Pracy w formie dofinansowania. Program wsparcia powiatów dotyczy pomocy w finansowaniu zadań dotyczących pieczy zastępczej, ponoszonych przez powiaty w 2023 r. i ma na celu wsparcie organizacji i prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej. Dofinansowanie dotyczy kosztów zatrudnienia rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka w okresie od czerwca do grudnia 2023 r.