Informacja w polskim języku migowym (PJM) o Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Gorlicach (dla osób niesłyszących i słabosłyszących)

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach jest jednostką organizacyjną Powiatu Gorlickiego. Świadczymy pomoc na rzecz rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków, osób i rodzin w kryzysie oraz osób z niepełnosprawnościami.

Siedziba Centrum zlokalizowana jest przy ul. Słonecznej 7 w Gorlicach.

Zajmujemy się:

– udzielaniem wsparcia i pomocy finansowej rodzinom i wychowankom pieczy zastępczej

– pomocą osobom z niepełnosprawnościami z terenu powiatu formie dofinansowań przyznawanych ze środków PFRON

– udzielaniem specjalistycznej pomocy, w tym psychologicznej, psychoterapeutycznej, prawnej, poradnictwa socjalnego i rodzinnego dla osób w kryzysie

– udzielaniem tymczasowego schronienia dla osób/rodzin będących w sytuacji trudnej/kryzysowej uniemożliwiającej zamieszkiwanie w dotychczasowym miejscu

– umieszczaniem osób wymagających całodobowej opieki w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat

–  kierowaniem osób z zaburzeniami psychicznymi do Dziennego Ośrodka Wsparcia    

– realizowaniem programów dla osób stosujących przemoc domową

– pomocą uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych działań znajdą Państwo na stronie internetowej: www.pcpr.gorlice.pl

Kontakt z Centrum:

– bezpośredni w siedzibie Jednostki, w dni robocze w godzinach od 7.30-15.30

– telefoniczny, przy pomocy osoby trzeciej: 18 352 53 80, 

– faks: 18 352 43 80

– poczta tradycyjna: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul Słoneczna 7, 38-300 Gorlice

– e-mail: sekretariat@pcpr.gorlice.pl

– e-PUAP (adres skrytki): /988x4obhwi/skrytka

ntakt z Gorlickim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej:

– telefoniczny: 18 352-51-01, 511-469-305

– e-mail: goik@pcpr.gorlice.pl

Strona internetowa: goik.gorlice.pl.

 

Publikację sfinansowano w ramach grantu pn. „Poprawa dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gorlickiego” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.