Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach, ul. Słoneczna 7, 38-300 Gorlice, e-mail: sekretariat@pcpr.gorlice.pl, tel.: 0 (18) 352-53-80,
  2. w razie potrzeby uzyskania informacji o swoich danych osobowych oraz realizacji innych praw w stosunku do danych osobowych, które są przetwarzane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: iod@iods.pl lub nr tel.: 0 (18) 352 53 80,
  3. przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wykonywaniem zadań realizowanych przez Administratora w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz przepisami ustaw szczególnych, a w pozostałych przypadkach na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub na podstawie zawartej umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  4. przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w celu realizacji zadań należących do właściwości Administratora,
  5. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO – do czasu wycofania zgody lub zrealizowania umowy, a po tym okresie dla celów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  6. każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO, w zależności od podstawy przetwarzania – do usunięcia danych, ich przenoszenia albo wycofania zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  7. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO – jest dobrowolne,
  8. dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  9. każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach narusza przepisy RODO.