Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. Osoba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu zaleconego przez lekarza specjalistę stosownie do występujących schorzeń i dysfunkcji. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów zakupu sprzętu objętego dofinansowaniem.

Osoba niepełnosprawna w celu ubiegania się o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny winna złożyć do tut. Centrum Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wraz z:

  • kserokopią ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, a w przypadku dzieci orzeczenia o niepełnosprawności,

  • oświadczeniem o wysokości dochodów wnioskodawcy i osób wspólnie gospodarujących za kwartał poprzedzający miesiąc składania wniosku (druk załączony do formularza wniosku),

  • aktualnym zaświadczeniem lekarza specjalisty / fizjoterapeuty wpisanego do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów wskazującym rodzaj sprzętu rehabilitacyjnego stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz potwierdzającym potrzebę prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu (druk załączony do formularza wniosku).

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku – mogą  otrzymać dofinansowanie do 80% kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 

Formularze:

Wniosek sprzet rehabilitacyjny

Wniosek sprzęt rehabilitacyjny – instytucje

 

Skip to content