Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. Osoba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu zaleconego przez lekarza stosownie do występujących schorzeń i dysfunkcji. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów zakupu sprzętu objętego dofinansowaniem.

Osoba niepełnosprawna w celu ubiegania się o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny winna złożyć do tut. Centrum Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wraz z:

  • kserokopią ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, a w przypadku dzieci orzeczenia o niepełnosprawności,
  • pełnomocnictwem lub postanowieniem sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego,
  • aktualnym zaświadczeniem lekarza wskazującym rodzaj sprzętu rehabilitacyjnego stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz potwierdzającym potrzebę prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu (druk załączony do formularza wniosku),
  • ofertą cenową lub fakturą proforma na zakup wnioskowanego sprzętu.

Podmioty prowadzące działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku – mogą  otrzymać dofinansowanie do 80% kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 

Formularze:

Wniosek sprzęt rehabilitacyjny

Wzór zaświadczenia lekarskiego – sprzęt rehabilitacyjny

Informacja dotycząca sposobu wyliczania dochodu

Klauzula informacyjna

Wniosek sprzęt rehabilitacyjny – instytucje