Informacja na temat realizowanego projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach wypełniając zapisy § 4 ust 7 umowy o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (VI)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego obecnie realizuje projekt unijny w ramach którego, ze wsparcia mogą skorzystać byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Celu Tematycznego 9.

W omawianym projekcie wsparciem zostanie objętych 398 osób młodych w wieku 18-29 lat (do dnia ukończenia 30 roku życia) pozostających bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorlicach jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowić będą osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Wśród osób zrekrutowanych do projektu co najmniej 20% stanowić będą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach tj. posiadające co najwyżej wykształcenie średnie.

W ramach w/w projektu osoby bezrobotne mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

  • pośrednictwo pracy – dla wszystkich uczestników projektu,
  • poradnictwo zawodowe,
  • bon na zasiedlenie w wysokości do 7 500 zł,
  • staże zawodowe – realizowane na okres do 6 miesięcy,
  • prace interwencyjne,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 27 000 zł,
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w wysokości do 27 000 zł,
  • szkolenia grupowe,
  • inne np. szkolenia indywidualne.

Rekrutacja osób bezrobotnych do projektu ma charakter otwarty. Prowadzona jest w sposób ciągły, aż do osiągnięcia zaplanowanej liczby uczestników w ramach projektu.