Informacja na temat projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 8 osi priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.1. Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach wypełniając zapisy § 15 ust 6 i 7 umowy o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (VII)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 8 osi priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.1. Aktywizacja zawodowa informuje, iż obecnie realizuje projekt unijny w ramach którego, ze wsparcia mogą skorzystać byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach Celu Tematycznego 9.

W omawianym projekcie wsparciem zostanie objętych 297 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorlicach, należące co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety.

W ramach w/w projektu osoby bezrobotne mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

  • pośrednictwo pracy – dla wszystkich uczestników projektu
  • poradnictwo zawodowe – dla wszystkich uczestników projektu,
  • staże zawodowe – realizowane na okres do 6 miesięcy,
  • szkolenia grupowe,
  • prace interwencyjne,
  • dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 27 000 zł,
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości
         do 27 000 zł.         

Rekrutacja osób bezrobotnych do projektu ma charakter otwarty. Prowadzona jest w sposób ciągły, aż do osiągnięcia zaplanowanej liczby uczestników w ramach projektu.

Poniżej dokumenty do pobrania dotyczące projektu: