WYNIKI otwartego konkursu ofert na powierzenie w latach 2021 – 2022 realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach z filią w Bobowej

Zarząd Powiatu Gorlickiego, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert i zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej wybrał Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” z siedzibą w Bieczu do realizacji zadania polegającego na powierzeniu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. prowadzenia Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach, ul. Michalusa 18 z filią w Bobowej, ul. Węgierska 28, łącznie dla 65 uczestników.

Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji zleconego zadania z zakresu administracji rządowej odpowiadać będzie wysokości dotacji corocznie przyznawanej na ten cel Powiatowi Gorlickiemu z budżetu państwa. Planowana wysokość dotacji w roku 2021 wynosi 1.373.259 zł, w roku 2022  – 1.373.259 zł.

 Szczegółowe warunki wykonania zadania określi umowa zawarta z wyłonionym podmiotem.

Wyniki otwartego konkursu ofert poniżej.