„Samodzielność-Aktywność- Mobilność!”

Powiat Gorlicki przystąpił do realizacji programów uruchomionych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Samodzielność – Aktywność -Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta oraz Dostępne mieszkanie.

Celem obu programów jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej
i społecznej osobom z niepełnosprawnościami.

Program S-A-M! Mieszkanie dla absolwenta ma na celu zapewnienie beneficjentom samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności,
a przedmiotem dofinansowania są koszty wynajęcia mieszkania, ponoszone w okresie 36 miesięcy. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym od dnia 3 sierpnia 2022 r.  

Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które :

  • posiadają status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
  • posiadają orzeczenie o  znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym,
  • złożą oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej,
  • złożą oświadczenie o poszukiwaniu pracy lub o podjętym zatrudnieniu.

Program S-A-M! Dostępne mieszkanie ma na celu zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych, a dofinansowanie dotyczy dopłaty do zamiany lub zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym od dnia 3 sierpnia 2022 r.

Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnością powyżej 16 roku życia, które:

  • posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydanym z powodu, dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego
  • złożą oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero,
  • złożą oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • w momencie składania wniosku nie ukończyły 65 roku życia.

Uwaga:

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej do tego platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia) wraz z wymaganymi załącznikami https://sow.pfron.org.pl/

W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

Portal Profilu Zaufanego

Portal OBYWATEL.GOV.PL

Ministerstwa Cyfryzacji

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunek.

Film informacyjny – jak założyć profil zaufany

Informacje techniczne dotyczące składania wniosku w systemie SOW można uzyskać korzystając z  bezpłatnej infolinii: 800 889 777 (czynna w dni robocze, w godzinach 9.00 – 17.00).

Programy realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach,
ul. Słoneczna 7

Wszystkie dokumenty związane z realizacją programów dostępne do pobrania na stronie internetowej PFRON: