Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne:

Usługa społeczna

polegająca na współprowadzeniu terapii rodzin i par w ramach Projektu „Wsparcie w kryzysie – Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3, typ C z Europejskiego Funduszu Społecznego

Kod CPV

85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne