Informacja dotycząca możliwości składania w roku 2020 wniosków o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym

Informujemy, że do dnia 10 października 2020r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – edycja 2020 – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Składanie wniosków możliwe jest:

– w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach,

Wniosek

Załącznik nr 1 oświadczenia

Załącznik nr 2 Zaświadczenie uczelnia/szkoła

Załącznik nr 3 Zaświadczenie pracodawca

Załącznik nr 4 Informacje o korzystaniu z dofinansowania do kosztów nauki ze srodków PFRON

oraz kserokopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, ważnej Karty Dużej Rodziny (o ile dotyczy)

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną – Klauzula informacyjna

– w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej do tego platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia) https://sow.pfron.org.pl/

Załącznik nr 1 oświadczenie

Załącznik nr 2 – zaświadczenie uczeń/student

Zalacznik nr 3 Zaswiadczenie pracodawca 

oraz skan ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, ważnej Karty Dużej Rodziny (o ile dotyczy)

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną – KLAUZULA INFORMACYJNA – do pobrania

W tym przypadku, wniosek wypełniany jest elektronicznie na platformie, natomiast załączniki należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunek.

Film informacyjny – jak założyć profil zaufany

Jednocześnie informujemy, iż dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

1) 700 zł – w przypadkach, które określił Realizator programu tj. w przypadku wnioskodawcy, który korzysta z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej z powodu trudności w poruszaniu się i ponosi z tego tytułu dodatkowe koszty,

2) 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

3) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,

4) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,

5) 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,

6) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2019 lub 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,

7) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,

8) 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON (SOW), przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe).