Miesiąc: wrzesień 2020

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne:

Usługa społeczna polegająca na współprowadzeniu terapii rodzin i par w ramach Projektu „Wsparcie w kryzysie – Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3, typ C z Europejskiego Funduszu Społecznego Kod CPV 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 ”

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowany z
Czytaj więcej

Skip to content