Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach zaprasza do do składania ofert w ramach procedury konkurencyjności na świadczenie usługi w zakresie prowadzenia mediacji rodzinnych w ramach Projektu „Wsparcie w kryzysie – Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3 typ C z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa w dniu 14.12.2022 r. godz. 10:00.

Dokumenty do pobrania poniżej:

Ogłoszenie znajduje się w bazie konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/136058

„W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Wykonawcy:
Karolina Roman, ul. Biechońskiego 4D, 38-300 Gorlice.

szczegóły w załączeniu”