ZAPYTANIE OFERTOWE – „Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach – Usługi I i Usługi II” – 2024 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słoneczna 7, 38-300 Gorlice działając na podstawie obowiązującego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 zł netto

ZAPRASZA

do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach – Usługi I i Usługi II”.

Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej i zaadresowanej kopercie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 38-300 Gorlice, ul. Słoneczna 7, z dopiskiem „Postępowanie AK.222.4.2023” Sekretariat p. nr 5 w dniach i godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, lub podpisaną i zeskanowaną ofertę wraz z załącznikami przesłać drogą mailową na adres: sekretariat@pcpr.gorlice.pl, w terminie do 5 grudnia 2023 r. godz. 1200.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Pliki do pobrania: