SIWZ

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PEŁNIENIE DYŻURÓW W GORLICKIM OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE W KRYZYSIE – GORLICKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2. Poddziałanie 9.2.3 finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej na stronie BIP PCPR