Informacja dotycząca możliwości składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II edycja 2021

Informujemy, że od dnia 1 marca 2021 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – edycja 2021 – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:
– dnia 31 marca 2021 r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021
oraz
– dnia 10 października 2021 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022

Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej do tego platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia) https://sow.pfron.org.pl/

Wniosek oraz załączniki dostępne są do pobrania w systemie oraz poniżej:

Wniosek – 2021

Załącznik nr 1 – Oświadczenia

Załącznik nr 2 – Zaświadczenie uczelnia/ szkoła

Załącznik nr  3 – Zaświadczenie pracodawca

Załącznik nr 4 – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

Załącznik nr 5 – aktualna (ważna) Karty Dużej Rodziny,

Załącznik nr 6 – dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy podopiecznego,

Załączniki nr 7 – pełnomocnictwo poświadczone notarialne wraz z oświadczeniem Pełnomocnika – w przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez Pełnomocnika.

W przypadku kiedy Wnioskodawca występuje przez pełnomocnika w celu złożenia wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją dla Wnioskodawców aplikujących za pośrednictwem ustanowionego Pełnomocnika

Wszystkie wymagane załączniki do wniosku, tj. skany/zdjęcia, winny być czytelne i załączone przez wnioskodawcę w SOW w trakcie składania wniosku.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną – KLAUZULA informacyjna – Aktywny Samorząd

W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

Portal Profilu Zaufanego

Portal OBYWATEL.GOV.PL

Ministerstwa Cyfryzacji

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunek.

Film informacyjny – jak założyć profil zaufany

Składanie wniosków możliwe jest również w formie papierowej – pocztą lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach,

Wniosek – 2021

Załącznik nr 1 – Oświadczenia

Załącznik nr 2 – Zaświadczenie uczelnia/ szkoła

Załącznik nr 3 – Zaświadczenie pracodawca

Załącznik nr 4 – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

Załącznik nr 5 – aktualna (ważna) Karty Dużej Rodziny,

Załącznik nr 6 – dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy podopiecznego,

Załączniki nr 7 – pełnomocnictwo poświadczone notarialne wraz z oświadczeniem Pełnomocnika – w przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez Pełnomocnika.

W przypadku kiedy Wnioskodawca występuje przez pełnomocnika w celu złożenia wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją dla Wnioskodawców aplikujących za pośrednictwem ustanowionego Pełnomocnika

Załącznik nr 8 – informacje o korzystaniu z dofinansowania do kosztów nauki ze środków PFRON

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną – Klauzula informacyjna

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

  • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

– do 1.000 zł – dla Wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,

– do 1.500 zł  – dla pozostałych Wnioskodawców,

2)  dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 4.000 zł,

3) opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.