Projekt pn. „Aktywni od dziś”

Informujemy, że S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn z siedzibą w Pile (64-920) ul. Różana droga 1A realizuje projekt  pn. „Aktywni od dziś” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy,   Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.

Celem projektu jest zwiększenie do 31.05.2022 r. zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia 135 osób w wieku powyżej 30 roku życia zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie małopolskim w tym osób zamieszkujących na terenie miast średnich.

Projekt jest realizowany w okresie 01.11.2020r. – 31.05.2022r.

W ramach projektów realizowane są wskazane poniżej zadania:

 • Identyfikacja potrzeb UP wraz z utworzeniem/aktualizacją IPD (dotyczy każdego uczestnika projektu);
 • Indywidualne wsparcie motywacyjne (dotyczy 52% uczestników projektu);
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe (dotyczy 76% uczestników projektu);
 • Indywidualne Pośrednictwo pracy (dotyczy każdego uczestnika projektu);
 • Realizacja szkoleń zawodowych (dotyczy 80% uczestników projektu);
 • Realizacja średnio 4-miesięcznych staży zawodowych (dotyczy 71% uczestników projektu);

Dofinansowanie projektu „Aktywni od dziś” z UE: 1 710 904,70 zł

Projekt „Aktywni od dziś’’ realizowany w ramach RPO MP skierowany jest do osób, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • są bierne zawodowo/bezrobotne;
 • zamieszkują zgodnie z Kodeksem Cywilnym w Województwie małopolskim na terenie powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnowa, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego;

i należących do co najmniej jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku:

 • kobiety;
 • osoba z niepełnosprawnościami
 • osoba pow. 50 roku życia
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby długotrwale bezrobotne;

W projekcie mogą wziąć udział tylko osoby, które:

 • wieku 30 lat i więcej

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie projektu:

Biuro projektu:

33-300 Nowy Sącz, ul. Żeglarska 5

Tel. 575-868-807

Mail: malopolska@romaniszyn.com.pl