Projekt pn. „Czas na aktywność”

Informujemy, iż trwa rekrutacja do projektu „Czas na AKTYWNOŚĆ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja-projekty konkursowe zawodowa przez HDA – CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK, ul. Leśna 1A, 25-509 Kielce, NIP 9590808310

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2020 r. – 31.03.2022 r.
Wartość Projektu: 826 659,90 zł.
Dofinansowanie z UE: 784 459,90 zł.
Wkład własny: 42 200,00 zł


Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 60 osób (36 K/24 M) z grupy docelowej  jaką stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, tj.

w 100% osoby z niepełnosprawnościami  w tym osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością  intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, w tym min. 30 osób (18K/12 M) doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego i min. 10 osób (6K, 4M) korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 20142020.

Projekt skierowany jest wyłącznie  do osób z niepełnosprawnościami w wieku powyżej 18 rż.
w tym:

– zamieszkałych na terenie powiatów: miechowskiego, chrzanowskiego, nowotarskiego, brzeskiego, proszowickiego, bocheńskiego, m. Nowy Sącz, tarnowskiego, suskiego, limanowskiego, m. Tarnów, dąbrowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego w woj. Małopolskim

– biernych zawodowo

– bezrobotnych

Dodatkowe preferencje dla osób:

– z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym

– zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem wielokrotnym

– korzystających z POPŻ

– długotrwale bezrobotnych

– o niskich kwalifikacjach

Uczestnikom projektu oferuje się:

·         Wsparcie doradcy zawodowego w celu Identyfikacji indywidualnych potrzeb wraz z utworzeniem i późniejszą weryfikacją  Indywidualnego Planu Działania dla 60 UP

·         Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 60 UP

·         Grupowe treningi kompetencji i umiejętności społecznych dla 60 UP

·         Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu dla 60 UP

·         Szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla 48 UP

·         Płatne 3 miesięczne staże zawodowe dla 48 UP

·         Indywidualne pośrednictwo pracy dla 60 UP

Ponadto zapewnia się:

•     zwrot kosztów dojazdu

•     zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną

•     profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, psycholog,
       pośrednik pracy),

•     materiały szkoleniowe,

•     możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,

·         catering podczas grupowych treningów i szkoleń zawodowych

·         ubezpieczenie NNW na czas odbywania stażu

·         badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu


Zachęcamy do  kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego.


Kontakt : Biuro projektu :

ul. 11 listopada 27, piętro 1,  lokal 1.11, 38-300 Gorlice

Tel.: 570-352-851,

mail: biuro.hda.gorlice@onet.pl