Anna Kalinowska

Projekt „Aktywizacja zawodowa kluczem do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do udziału w Projekcie „Aktywizacja zawodowa kluczem do sukcesu”. Do udziału w projekcie zaproszone są osoby pozostające bez zatrudnienia, zamieszkujące na terenie powiatu gorlickiego, tarnowskiego lub miasta Tarnowa, w wieku 30 lat i więcej należące do co najmniej jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia osoby
Czytaj więcej

Uwaga!!! Wydłużenie terminu na złożenie wniosków o pomoc w ramach Modułu III do 16 listopada 2020r.

Informujemy, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uchwałą z dnia 30 października 2020r. wprowadził kolejne zmiany w Module III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” z mocą obowiązującą od 3 kwietnia 2020r. Zmiany obejmują: wydłużenie do 16 listopada 2020r. terminu składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o
Czytaj więcej

Materiały dotyczące informacji związanych z COVID – 19

W związku z trwającą pandemią koronawirusa, Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało pakiet materiałów z przydatnymi informacjami typu: – jak zapobiegać zakażeniu? – co zrobić, gdy zaobserwujesz u siebie objawy? – co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? – zasady kwarantanny – jak seniorzy mogą zadbać o siebie? Szczegóły w załączeniu.

Informacja dotycząca możliwości składania w roku 2020 wniosków o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym

Informujemy, że do dnia 10 października 2020r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – edycja 2020 – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Składanie wniosków możliwe jest: – w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach, Wniosek Załącznik nr 1 oświadczenia Załącznik nr 2 Zaświadczenie uczelnia/szkoła Załącznik nr 3
Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne:

Usługa społeczna polegająca na współprowadzeniu terapii rodzin i par w ramach Projektu „Wsparcie w kryzysie – Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3, typ C z Europejskiego Funduszu Społecznego Kod CPV 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 ”

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowany z
Czytaj więcej