ZAPYTANIE OFERTOWE – Świadczenie usług w zakresie poradnictwa prawnego na rzecz Klientów/Klientek  Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej znajdujących się w trudnej/kryzysowej sytuacji – zakończone

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  – Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gorlicach ul. Słoneczna 7, 38-300 Gorlice działając na podstawie obowiązującego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130.000 zł netto.

ZAPRASZA

 do złożenia oferty na realizację zadania pn.

Świadczenie usług w zakresie poradnictwa prawnego na rzecz Klientów/Klientek  Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej znajdujących się w trudnej/kryzysowej sytuacji.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach przy ul. Słonecznej 7, pokój nr 5 – sekretariat, w terminie do dnia   21 grudnia 2023r. do godziny 10:00. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku  od 730  do 1530,.

W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Inny sposób składania oferty jest niedopuszczalny. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie wyznaczonym na ich składanie zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane w przedmiotowym postępowaniu.

Pliki d pobrania: