ZAPYTANIE OFERTOWE – na realizację zadania pn.Świadczenie usługi wsparcia osób będących w kryzysie – klientów  Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej – w okresie  pobytu w hostelu GOIK osób, którym udzielono tymczasowego schronienia.

 

UWAGA

Zmiana treści zapytania ofertowego – do pobrania poniżej

 Zawiadomienie o zmianie treści dokumentu postępowania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Gorlicki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gorlicach ul. Słoneczna 7, 38-300 Gorlice

działając na podstawie obowiązującego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130.000 zł netto.

ZAPRASZA

 do złożenia oferty na realizację zadania pn. Świadczenie usługi wsparcia osób będących w kryzysie – klientów  Gorlickiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej – w okresie  pobytu w hostelu GOIK osób, którym udzielono tymczasowego schronienia.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach przy ul. Słonecznej 7 pok nr 5 – sekretariat, w terminie do dnia 24 listopada 2023 r. do godziny 10:00. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku  od 730  do 1530,

W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

Inny sposób składania oferty jest niedopuszczalny,

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie wyznaczonym na ich składanie zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane w przedmiotowym postępowaniu.

Pliki do pobrania: