Projekt pt. „Klarowna przyszłość”

Fundacja Możesz Więcej w okresie od 01.09.2020 r. do 31.10.2021 r., realizuje projekt pn. „Klarowna przyszłość”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A. Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do 30 osób powyżej 30 roku życia, bezrobotne/bierne zawodowo zamieszkujące na terenie woj. małopolskiego na terenie powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego.

Szczegóły projektu w załączeniu.