Projekt pt „Aktywną ścieżką do zatrudnienia”

ICVC Certyfikacja spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Dźwigowa 3/3 uprzejmie informuję, iż w okresie od 01 września 2020 r. do 28 lutego 2022 r. wraz z Partnerem Grupą Doradczą Projekt spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Andrzeja Sokołowskiego 6 realizuje na terenie województwa małopolskiego projekt „AKTYWNĄ ŚCIEŻKĄ DO ZATRUDNIENIA”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Projekt jest adresowany wyłącznie do mieszkańców następujących powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, miasto Tarnowa, tarnowskiego, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego.

Celem projektu jest umożliwienie 180 osobom fizycznym (w tym 117 kobietom) w wieku powyżej 30 roku życia, pozostającym bez pracy (bezrobotnym i biernym zawodowo) mieszkającym na terenie województwa małopolskiego, w tym osobom długotrwale bezrobotnym, osobom niepełnosprawnym, osobom o niskich kwalifikacjach, kobietom, osobom sprawującym opiekę nad osobą zależną – podjęcia zatrudnienia

Uprzejmie informujemy, iż nasz projekt zapewnia skorzystanie ze wsparcia byłym Uczestniczkom/Uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanym w ramach Osi 9 RPO WM (otrzymują oni punkty preferencyjne w trakcie rekrutacji).

Wszelkie informacje na temat projektu (tj. zasady udziału, udzielania wsparcia, harmonogram) – w tym aktualne terminy rekrutacji – dostępne są na stronie:  www.icvc.eu/projekt-eu, pod numerem telefonu: 723 980 301, e-mail: rekrutacja@icvc.eu  i w biurze projektu: ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, 31-436 Kraków.