Projekt „Centrum Rodziny w Gminie Moszczenica”

Informujemy, że Gmina Moszczenica – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy realizuje projekt pt. „Centrum Rodziny w Gminie Moszczenica.”

Projekt skierowany jest do rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, u których zdiagnozowano bądź istnieje podejrzenie istnienia problemów i konfliktów natury społecznej uniemożlwiających prawidłowe funkcjonowanie tych rodzin w środowisku, którym przewidywane działania realizowane w Centrum Rodziny umożliwiłyby przywrócenie równowagi.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodziny na terenie Gminy Moszczenica dla 45 rodzin, w tym 90 dzieci/młodzieży do 18 roku życia oraz 60 osób z ich rodzin (rodziców/opiekunów) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie i funkcjonowanie Centrum Rodziny w Gminie Moszczenica.

Wsparcie oferowane w ramach projektu będzie miało charakter usług świadczonych wyłącznie w lokalnej społeczności, które mają na celu umożliwienie osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Zapobiegają one odizolowaniu osób od rodziny i środowiska lokalnego oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Świadczone usługi ukierunkowane będą na wczesną interwencję celem zapobiegania rozpadu rodziny i jej podstawowych funkcji.

Okres realizacji projektu 01.06.2020 – 31.05.2023 r.

Centrum Rodziny zlokalizowane będzie w Moszczenicy pod adresem ul. Samorządowa 1.