Nabór wniosków do PSF w edycji 2021

uprzejmie informujemy, że Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego opublikował informację o planowanym naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021 (Project Support Facility, PSFhttps://www.cbss.org/psf/).

PSF został utworzony przez państwa członkowskie RPMB w 2012 r. w celu współfinansowania projektów rozwijających i wzmacniających współpracę w regionie Morza Bałtyckiego. Fundusz dysponuje budżetem w wysokości 1 mln euro na okres trzech lat, co daje ok. 330 tys. euro rocznie. Polska składka do puli środków PSF wynosi 40 tys. euro rocznie. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 65 tys. euro.

Edycja PSF 2021

Mając na względzie aktualne wyzwania związane z sytuacją epidemiczną w regionie Morza Bałtyckiego, RPMB wskazała jako priorytet PSF w edycji 2021 wsparcie innowacyjnych rozwiązań wzmacniających odporność regionu poprzez promocję inkluzyjności i ochrony grup społecznych szczególnie narażonych na negatywne skutki epidemii koronawirusa.

Wnioskodawcami mogą być m.in. osoby fizyczne, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa, jak również członkowie Grup Eksperckich RPMB i podmioty współpracujące z tą organizacją. Warunkiem ubiegania się o środki z PSF jest włączenie w projekt minimum dwóch – oprócz Polski – partnerów spośród państw członkowskich RPMB.

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć każdego z trzech długofalowych priorytetów RPMB:

  • Tożsamość regionalna – projekty powinny zawierać innowacyjne propozycje zapobiegania i zwalczania wyzwań dla odporności społecznej związanych z pandemią koronawirusa. Realizowane na poziomie lokalnym projekty powinny oddziaływać na sytuację regionu, m.in. wzmacniać społeczeństwo poprzez działania w obszarze kultury, kreatywności, zaangażowania młodzieży i edukacji, w tym rozwoju kompetencji cyfrowych, zwłaszcza wśród osób młodych.
  • Zrównoważony i dobrze prosperujący region – zgłoszone projekty mogą dotyczyć wszystkich trzech elementów zrównoważonego rozwoju, obejmując wymiar społeczny, ekonomiczny i związany ze środowiskiem naturalnym. Jako szczególnie cenne postrzegane będą m.in. projekty podejmujące kwestię zwalczania bezrobocia, będącego następstwem pandemii, szczególnie wśród osób młodych, kobiet i innych grup wrażliwych społecznie. Mile widziane są również projekty dot. innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, pozwalających w krótkim czasie dostosować kwalifikacje pracowników do postpandemicznego rynku pracy.
  • Bezpieczny i stabilny region – celem projektów powinno być zwiększenie zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego (szczególnie przedstawicieli tzw. grup wrażliwych, tj. kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych, osób starszych, migrantów, ofiar wyzysku), jak również NGO i innych organizacji non-profit w działania na rzecz podniesienia lokalnej odporności wobec ryzyka zagrożeń wynikających z katastrof naturalnych, jak również działalności człowieka. W ramach priorytetu Bezpieczny i stabilny region oczekiwane są również projekty dot. tworzenia i wzmacniania dostępnych i efektywnych systemów ochrony praw dzieci, w tym również w kontekście wpływu pandemii na system ochrony osób małoletnim. W edycji 2021 funduszu PSF szczególna uwaga skierowana zostanie również na projekty przeciwdziałające wykluczeniu przedstawicieli grup wrażliwych, jak np. migrantów, których bezpieczeństwo ekonomiczne zostało w sposób szczególny zagrożone w trakcie pandemii.

Każdego roku odbywa się tylko jedno postępowanie konkursowe. Nabór wniosków do PSF w edycji 2021 zostanie przeprowadzony w terminie 15 lutego 2021 – 31 marca 2021.

Bliższe informacje nt. warunków aplikowania znajdują się w załącznikach oraz na stronie internetowej RPMB https://www.cbss.org/psf/.

PSF jest ważnym narzędziem wzmacniającym bezpieczeństwo i współpracę ekonomiczno–społeczną w regionie Morza Bałtyckiego. Jego niewątpliwą zaletą jest stosunkowo niski poziom sformalizowania, a doświadczenia dotychczasowych edycji PSF, w tym edycji z 2020 r., w którym polskie podmioty współrealizowały dwa z sześciu zwycięskich projektów, potwierdzają efektywność Instrumentu.

Mając na celu możliwie najpełniejsze uczestnictwo instytucji polskich w projektach i korzystanie ze środków RPMB, zachęcamy Państwa do zgłaszania projektów w ramach edycji PSF na rok 2021 oraz zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie niniejszej informacji wśród podmiotów, które w Państwa ocenie mogłyby być zainteresowane aplikowaniem o środki z PSF w 2021 r.

Aplikacje wraz z wymaganymi dokumentami należy we wskazanym terminie przesyłać na adres: jekaterina.popova@cbss.org.